ფინანსური აუდიტი

  ჩვენი სერვისები:

 1. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;
 2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება გამოქვეყნებისთვის;
 3. ბიზნესპროცესებისა და ბიზნესწესების ერთობლიობის (შიდა კონტროლის სისტემის) პროცედურების შემუშავება და დანერგვა.

საგადასახადო აუდიტი

ჩვენი სერვისები:

 1. კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში;
 2. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა;
 3. გადასახადების ოპტიმიზაცია;
 4. საჩივრის მომზადება და ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოებში გასაჩივრების პროცესში მონაწილეობა;

ბუღალტრული აღრიცხვა

ჩვენი სერვისები:

 1. ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება „აუტსორსინგით“, საწარმოს საქმიანობის ადგილზე, ან დისტანციურად;
 2. ფინანსური ანგარიშგების ფორმებისა, ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცედურების განსაზღვრა;
 3. ბუღალტრული ბალანსის, მოგება-ზარალის უწყისის, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგებების მომზადება და წარდგენა;

ქონების შეფასება

       ჩვენი სერვისები:

 1. უძრავი ქონების შეფასებას;
 2. მოძრავი ქონების შეფასებას;
 3. არამატერიალური აქტივების შეფასებას;
 4. ბიზნესის და ბიზნეს ინტერესების შეფასებას.