ჩვენი გუნდი შეამოწმებს თქვენი ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემას, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ დეკალარაციებს, აუდიტის დროს გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორების შესახებ გაგიწევთ კონსულტაციას და წარმოგიდგენთ უტყუარ და საიმედო მონაცემებზე დაყრდნობით საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებულ აუდიტის დასკვნას.

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება გამოქვეყნებისთვის;
  • ბიზნესპროცესებისა და ბიზნესწესების ერთობლიობის (შიდა კონტროლის სისტემის) პროცედურების შემუშავება და დანერგვა.