ჩვენი გუნდის საგადასახადო სტრუქტურებში მუშაობის და საგადასახადო დავების წარმოების მრავალწლიანი გამოცდილება უზრუნველყოფს საგადასახადო რისკების მინიმალიზაციას, გადასახადების ოპტიმიზაციას.

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

  • საგადასახადო აუდიტი;
  • კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში;
  • საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა;
  • კონსულტაციები და დახმარება გასვლითი და კამერალური შემოწმების პროცესში;
  • კონსულტაციები სამრთლებრივი ფორმის შერჩევაში;
  • დახმარება საწარმოს რეგისტრაციაში;
  • გადასახადების ოპტიმიზაცია;
  • საერთაშორისო დაბეგვრა და საერთაშორისო კონტროლირებადი ოპერაციების (ტრანსფერული ფასწარმოქმნა) შეფასება;
  • გარიგებების მიმდინარეობის პროცესში საგადასახადო რისკების შეფასებაში კონსულტაციების გაწევა ;
  • საჩივრის მომზადება და ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოებში გასაჩივრების პროცესში მონაწილეობა.