ჩვენი მომსახურებები მოიცავს:

  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;
  • კონსულტაციები და დახმარება ანგარიშგების მომზადებაში;
  • მიმდინარე კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში.